Nemokamas pristatymas nuo 15.00€!

Privatumo politika ir duomenų apsauga

PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB „Femina Bona“ atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų elektronine parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.

 

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

Pardavėjas – UAB „Femina Bona“, juridinio asmens kodas 133845750, PVM mokėtojo kodas LT338457515, registracijos adresas J. Jasinskio g. 4-1, LT-01112 Vilnius.

https://www.feminabona24.lt/ - elektroninė parduotuvė, esanti adresu https:// feminabona24.lt

Naudotojas(pirkėjas) - bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi elektronine parduotuve, užsako ir ar perka prekes.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas - https://feminabona24.lt.

Paskyra - Pirkėjo registracijos https://feminabona24.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymą istoriją saugojanti sąskaita (account).

Paslaugos - visos https://feminabona24.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

Trečiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius - už https://feminabona24.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Taisyklės - patvirtintos galiojančios "Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje https://feminabona24.lt Taisyklės".

Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis ją nuomonės dėl siūlomų Prekių ar paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

2. BENDROS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

 

https://feminabona24.lt Privatumo politika numatyto pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis https://feminabona24.lt siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti https://feminabona24.lt Pirkėją Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

 

https://feminabona24.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar ją naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

 

Naudotojas(pirkėjas) gali atlikti pirkimo https://feminabona24.lt veiksmus prisiregistravęs prie https://feminabona24.lt, taip pat neatlikęs registracijos.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus (pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate https://feminabona24.lt pradedant naudotis paslaugomis ar registruojantis https://feminabona24.lt paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

 • pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje);
 • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);
 • gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Pirkėjas gali atlikti pirkimo https://feminabona24.lt veiksmus prisiregistravęs prie https://feminabona24.lt , taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys - vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.

 

Asmenys, norintys registruotis https://feminabona24.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą, vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis - vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

 • koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotą ir/ar papildytą duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
 • kreiptis į https://feminabona24.lt elektroninio pašto adresu info@feminabona.lt į atsakingą asmenį dėl Paskyros panaikinimo.

 

Pardavėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;
 • siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Jūsų sutikimu;
 • dėl Pardavėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo;
 • Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui;
 • Tiesioginės rinkodaros*.

*Jei Pirkėjas po Prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad jo nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@feminabona.lt. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjui aiškiai išvardinus el. pašto adresus ir/arba telefono numerius.

 

Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai ir pan.);
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).

 

4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

Naudotojas (pirkėjas) suteikia teisę https://feminabona24.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose https://feminabona24.lt dokumentuose.

Pardavėjas saugo Naudotojų (pirkėjų) asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Pirkėjų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Pardavėją saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys https://feminabona24.lt  būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie https://feminabona24.lt  Slaptažodį ir prisijungimo bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

 

5. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Naudotojas(pirkėjas), kurio asmens duomenis tvarko https://feminabona24.lt ar Pardavėjas, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

 

Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę. Tai galite padaryti pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis https://feminabona24.lt ar Pardavėjo teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Pardavėjas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Jei iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu.

 

Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

 

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu J. Jasinskio g. 4-1, LT-01112 Vilnius,

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@feminabona.lt  iš savo elektroninio pašto adreso.

 

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

 

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Pirkėjui lankantis https://feminabona24.lt , yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kurie padeda https://feminabona24.lt  atpažinti Jus kaip ankstesnį https://feminabona24.lt  interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų https://feminabona24.lt interneto svetainės ir elektroninės prekyvietės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti https://feminabona24.lt , padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Pardavėjo naudojami Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Žemiau pateikiamas slapukų sąrašas.

Slapuko pavadinimas

Slapuko aprašymas

Slapuko galiojimo momentas/ Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

 

Įėjimo į puslapį metu /Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą/Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą/Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

 

 

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

 

Pateikus sutikimą/2 metai

 

 

 

 

_gat

 

 

 

Pirmą kartą apsilankius puslapyje/Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį.

 

Pirmo įėjimo į puslapį metu/2 dienos

 

 7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, lieka https://feminabona24.lt ar Pardavėjo nuosavybe ir yra apsaugota autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra apsaugotos https://feminabona24.lt  ir licencijų.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. spalio 24 dienos. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.